Belangrijke documenten

Statuten

Heden, zes en twintig mei negentien honderd 

negen en tachtig, 

verscheen voor mij, mr. Wouter Jan Doude van Troostwijk, notaris ter standplaats Doorn: 

Mevrouw ESTHER VAN OSSELEN, studente, geboren op dertig november, negentienhonderd negen en zestig, awonende 1094 NN Amsterdam, Sumatrastraat 164 I, 

ten deze handelende: 

a) voor zich; 

b) als lasthebster van: 

1. de Heer JAAPJAN BERG, student, geboren op veertien december negentienhonderd vijf en zestig, wonende 1097 CL Amsterdam, Zacharias Jansenstraat 2A; 

2. Mevrouw TITIA KOERTEN, studente, geboren op één en twintig maart negentienhonderd zes en zestig, wonende 

1183 AB Amstelveen, Uilenstede 35-6; 

3. de heer JORIS VISSER, student, geboren op zes en twintig september, negentienhonderd acht en zestig, wonende 1054 ZA Amsterdam, P. Langendijkstraat 6 II; 

4. de Heer DAVID KUILMAN, student, geboren op drie en twintig augustus negentienhonderd negen en zestig, 

wonende 1054 ZA Amsterdam, P. Langendijkstraat 6 II; 

5. Mevrouw SANDRA KOCH, studente, geboren op acht en twintig oktober, negentienhonderd acht en zestig, wonende 1097 DL Amsterdam, James Wattstraat 75; 

6. de Heer VLADIMIR STISSI, student, geboren op negen en twinitg januari negentienhonderd zeventig, wonende 1057 ZC Amsterdam, Witte de Withstraat 64 II; 

7. Mevrouw LEONTIEN REEDIJK, studente, geboren op zeventien juli negentienhonderd vijf en zestig, wonende 1071 PZ 

Amsterdam, Nicolaas Maesstraat 143 IV; 

8. Mevrouw CATHELIJNE HENSING, studente, geboren zeven en twintig februari negentienhonderd zeventig, wonende 1902 KE Castricum, Wielewaal 7; 

9. Mevrouw LYDIA HEIDA, studente, geboren tien augustus negentienhonderd zeventig, wonende 1689 DG Zwaag, 

Stolphoeve 25; 

10.Mevrouw HÉLÈNE HAGEMANS, studente, geboren op  negen en  

twintig juli negentienhonderd zeven en zestig, wonende 

1017 EL Amsterdam, Keizersgracht 540; 

 blijkende van deze lastgevingen uit tien onderhandse akten van volmacht, welke na voorag conform de wet voor echt erkend en getekend te zijn, aan deze akte worden gehecht. 

De comparante verklaarde, handelde als gemeld, bij deze akte op te richten de vereniging “A.S.K.V. PARTICOLARTE”, en daarvoor vast te stellen de navolgende 

STATUTEN:

Naam en zetel. 
Artikel 1. 

De vereniging draagt de naam: A.S.K.V. Particolarte. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam. 

Doel. 
Artikel 2. 

1. De vereniging heeft ten doel: 

 a. het verbreden van cultuurbeleving onder studenten;  b. het bevorderen van informeel contact tussen studenten;  c. het bewust en mondig maken van studenten ten aanzien van  hun positie binnen het onderwijssysteem; 

 d. het regelmatig uitgeven van een blad. 

2. Zij tracht dit doel te bereiken door: 

 a. Het organiseren van lezingen en (forum,-)discussies,  eventueel als inleiding op bezoek aan culturele  evenementen, zoals filmavonden, tentoonstellingen en  theatervoorstellingen. 

 b. Het regelmatig organiseren van informele bijeenkomsten. c. Het onderhouden van contacten met de 

studentenorganisaties energzijds en de 

(sub,-)faculteitsbesturen anderzijds. 

d. Het informeren van de studenten over beleidszaken aangaande het hoger onderwijs in het algemeen en het Kunsthistorisch onderwijs in het bijzonder. 

e. Het middels het blad op de hoogte houden van de leden van  de bovengenoemde kwesites. 

Duur. 
Artikel 3. 

1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. 2. Het verenigingsjaar loopt van één oktober tot en met dertig september, behoudens dat het eerste verenigingsjaar eindigt per ultimo september van het jaar waarin de vereniging is aangegaan. 

Lidmaatschap. 
Artikel 4. 

1. De vereniging kent gewone leden, ereleden en donateursleden. Waar in deze statuten wordt gesproken van leden of lid wordt/worden daaronder verstaan zowel de gewone leden als de  ereleden tenzij het tegendeel blijkt. 

2. Gewone leden zijn zij, die als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het in artikel 5 bepaalde. 

3. Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging of in het kader van de doelstelling der vereniging, door de algemene vergadering daartoe zijn beneomd. 

4. Donateursleden zijn zij, die zich jegens de vereniging verbinden tot het storten van een jaarlijkse contributie van

ten minste twintig gulden (f.20,–) en die als zodanig door het bestuur zijn toegelaten. 

Artikel 5. 

1. Als gewoon lid kan men worden toegelaten nadat men schriftelijk een verzoek dienaangaande bij het bestuur heeft ingediend. Het bestuur beslist over de toelating. Bij 

niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten. 

2. Ereleden worden op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering benoemd. 

3. Donateurlid kan men worden door schriftelijke aanmelding bij het bestuur, dat over de toelating beslist. In de aanmelding moet het bedrag van de jaarlijke contributie worden 

medegedeeld. 

4. Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar noch vatbaar om door erfopvolging te worden verkregen. 

Artikel 6. 

Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste een maand, in het geval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad. Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend. 

Artikel 7. 

1. Het lidmaatschap eindigt: 

a. door overlijden van het lid. Is een rechtspersoon lid van de vereniging, dan eindigt haar lidmaatschap wanneer zij ophoudt te bestaan; 

b. door opzegging door het lid; 

c. door opzegging namens de vereniging; 

d. door ontzetting. 

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts gedeschieden tegen het einde van een verenigingsjaar. Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving, welke vóór de eerste september in het bezit van de secretaris moet zijn. – Deze is verplicht de ontvangst binnen acht dagen 

schriftelijk te bevestigen. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaats gehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders versluit of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 

3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het lopende verenigingsjaar geschieden door het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier weken, wanneer het lid na daartoe bij

herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, op de eerste september niet ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan, alsmede wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten welke te enige tijd door de statuten voor het lidmaatschap gesteld mochten worden. De opzegging door het bestuur kan onmiddelijke  beëindiging va het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de reden(en). 

4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de  vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten  spoedigste van het besluit, met opgave van reden(en), in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit der algemene vergadering tot ontzetting zal moeten worden genomen met tenminste twee derde van het aantal 

uitgebracht geldige stemmen. 

5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar ongeacht de reden of oorzaak, eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid 

verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit. 

6. In afwijking van het bepaalkde in de eeste volzin van artikel 36 lid 3 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek kan een lid zich door opzegging van zijn lidmaatschap niet ontrekken  aan een besluit krachtens hetwelk de verplichtingen van geldelijke aard van de leden worden verzwaard, behoudens uiteraard het in lid 2 van dit artikel bepaalde. 

Geldmiddelen. 
Artikel 8. 

1. De geldmiddelen der vereniging bestaan uit de contributies van de gewone en de donateursleden, uit eventuele 

verkrijgingen ingevolge erfstellingen, legaten en 

schenkingen en tenslotte uit evenuele andere toevallige baten. 

2. Ieder gewoon lid betaalt een contributie, waarvan het bedrag jaarlijks door de algemene vergadering tijdens de 

jaarvergadering wordt vastgesteld. 

Bestuur. 
Artikel 9. 

1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemen vergadering.

2. De bestuurders worden door de algemene vergadering uit de leden der vereniging benoemd, met dien verstande dat de voorzitter door de algemene vergadering kan worden benoemd buiten de leden. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. De voorzitten wordt steeds als zodanig door de algemene vergadering benoemd. 

3. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van ten minste twee derden der geldig uitgebrachte stemmen. 

4. De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met een 

opzeggingstermijn van ten minste drie maanden. 

5. Jaarlijks treedt een bestuurslid af volgens een door het bestuur op te maken rooster. De aftredende is terstond herkiesbaar. 

Artikel 10. 

1. Het bestuur is belast met het besturen der vereniging. Alle bestuurders gezamenlijk alsmede de voorzitter en de 

secretaris gezamenlijk zijn bevoegd de verniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen. 

2. Het bestuur alsmede de voorzitter en de secretaris kunnen zich ter zake van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid als in lid 1 bedoeld door een schriftelijke gevolgmachtige doen vertegenwoordigen, met dien verstande dat indien de penningmeester wordt gemachtigd te beschikken over bank- en girosaldi zulks slechts mogelijk is binnen in de volmacht  nauwkeurig omgeschreven greznen. 

3. Voor het aangan van geldleningne, alsmede voor het kopen, vervreemden, bezwaren, huren, of verhuren van onroerende goederen, voor overeenkomsten waarbij de verniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar bervindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde verbindt, behoeft het bestuur de goedkeuring van de algemene vergadering. 

Algemene Vergaderingen.
Artikel 11. 

1. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt een algemene vergadering (jaarvergadering) gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en  verantwoording van zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. 

2. De algemene vergadering benoemt jaarlijks, docht uitelijk dertig dagen vóór de jaarvergadering, een commissie van tenminste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, tot onderzoek van d erekening en verantwoording 

over het lopende casu quo laatstverstreken boekjaar. De commissie brengt ter jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen. Vereist het onderzoek bijzondere 

boekhoudkundige kennis dan kan de commissie zich door een deskundige doen bijstaan. 

3. Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden der vereniging te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven. 

4. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge. 

5. Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, benoemt de algemene vergadering een andere commissie bestaande uit tenminste drie leden, welke een  nieuw onderzoek doet van de rekening en verantwoording. Deze commissie heeft dezelfde bevoegdheden als de eerder benoemde commissie. Binnen een maand na de benoeming brengt zij aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd dan neemt de algemene vergadering al die maatregelen welke door haar in het belang van de vereniging nodig geacht worden. 

Artikel 12. 

1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van acht dagen. De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden te zenden schriftelijke mededeling. 

2. Behalve de in artikel 11 nedoelde jaarvergadering zullen algemene vergadering worden gehouden zo dikwijls het  bestuur zulks wenselijk acht, alsmede zo dikwijls zulks schriftelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen wordt verzocht door tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte der stemmen in de algemene vergadering, indien daarin alle leden  tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. 

3. Na ontvangst van een verzoek als in lid 2 bedoeld is het bestur verplicht tot bijeenroeping ener algemene 

vergadring op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen viertien dagen nadat dit door het bestuur wordt ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die 

bijeenroeping kunnen overgaan op wijze waarop het bestuur de algemene vergaderngen bijeenroept. 

Artikel 13. 

1. Alle leden – zie artikel 4 lid 1 – hebben toegang tot de algemene vergadering en hebben daar ieder één stem. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een

schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid. 

2. Een lid heeft geen stemrecht over zaken, die hem, zijn echtgenoot of een van zijn bloed- of aanverwanten in de rechte lijn betreffen. 

3. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de  algemene vergadering. Een dergelijk besluit wordt door de secretaris aangetekend in het notulenboek, terwijl er 

melding van wordt gemaakt tijdens de eerstvolgende algemene vergadering. 

4. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. 

Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter. 

5. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrkte meerderheid der uitgebrachte stemmen, voorzover de statuten niets anders bepalen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij stemming over personen is hij gekozen, die de volstrekte meerderheid der uitebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het grooste  aantal der uitgebrachte stemmen hebben verkegen en is hij gekozen, die bij de tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verening. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken beslist het lot. Onder stemmen worden in dit artikel verstaan geldig uitgebrachte stemmen, zodat niet in aanmnerking komen blanco en met de  naam van het stemmend lid ondertekende stemmen. 

6. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is genomen, is beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wodt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Artikel 14. 

1. De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen. Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal een der andere 

bestuursleden als leider der vergadering optreden. 

2. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen lid der vereniging notulen gehouden. 

Statutenwijziging. 
Artikel 15. 

1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na een

besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een  zodanig vergadering moet ten minste veertien dagen bedragen. 

2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de 

voorgesteld wijziging(en) woordelijk is (zijn) opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage legggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden. 

3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een algemene vergadering waar ten minste twee derden van het totaal aantal leden der vereniging aanwezig of vertegenwoordigd is, met een merderheid van ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen. 

Artikel 16. 

Het in Artikel 15 bepaalde is niet van toepassing indien ter algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd  zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen. 

Artikel 17. 

1. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. 

2. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijzigingen en de gewijzigde statuten neder te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen welker gebied de vereniging haar woonplaats (zetel) heeft. Artikel 18. 

Een bepaling dezer statuten, welke de bevoegdheid tot wijziging van een of meer andere bepalingen beperkt, kans slechts worden gewijzigd met inachtneming van gelijke beperking. 

Ontbinding en vereffening.
Artikel 19. 

1. Behoudens het bepaalde in artikel 50 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt de vereniging ontbonden door een besluit daartoe van de algemene vergadering genomen met ten minste twee derden van het aantal geldig uitgebrachte  stemmen in een vergadering waarin tenmisnte drie vierden van de leden aanwezig of vertgenwoordigd is. 

2. Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordige leden tot ontbinding worden besloten op een volgende, ten minste acht dagen doch uiterlijk dertig dagen na de eerste te houden vergadering, met een meerderheid van twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen.

3. Bij de oproeping tot de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden medegeldeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te 

ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige  

vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen. 4. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur. 

5. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene vergadering te bepalen zodanige doeleiden als het  meest met het doel der vereniging overeenstemmen. 

6. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. 

Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de  staturen en reglementen voor zover mogeljk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de verenigingen uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden ‘in liquidatie’. 

Huishoudelijk reglement. 
Artikel 20. 

1. De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement andere regels geven omtrent het lidmaatschap, de 

introductie, het bedrag der contributies, de werkzaamheden van het bestuur, de vergaderingen, de wijze van uitoefening van het stemrecht, het beheer en gebruik van het gebouw der vereniging en alle verdere onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt. 

2. Wijzigingen van het huishoudelijk reglement kan gescheiden bij besluit van de algemene vergadering indien dit schriftelijk wordt verzocht door ten minste een derde gedeelte van de leden der vereniging. 

3. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afwijken van of die instrijd zijn met de 

bepalingen van de wet of van de statuten, tenzij de 

afwijking door de wet of de statuten wordt toegestaan. Na aldus de statuten der vereniging te hebben vastgesteld, verklaarde de comparante dat voor de eerste maal zullen optreden als leden van het bestuur van de comparante en haar lastgevers, van wie de comparante zal optreden als voorzitter, de lastgever sub b.1 als secretaris en de lastgeefster sub b.7 als penningmeester; 

dat de genoemde drie leden van het bestuur aftreden in de  eerstvolgende algemene vergadering. Zij zijn onmiddellijk herkiesbaar. 

De comparante is mij, notaris, bekend en verklaarde voor alle gevolgen van deze akte woonplaats te kiezen op het kantoor van de notaris die deze akte in bewaring heeft.

WAARVAN AKTE 

in minuut verleden te Doorn, op de datum in het hoofd dezer  

akte gemeld. 

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de 

comparante, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte 

voorlezing door de comparante en mij, notaris, ondergetekend. (Getekend): E. van Osselen; W.J. Doude van Troostwijk. 

Bovenstaande is een transcripte van de statuten van de vereniging A.S.K.V.  Particolarte. Transcriptor: Dennis Holkema; datum: 21-10-2016. Alle fouten  voorbehouden.

HR

Huishoudelijk regelement A.S.K.V. Particolarte

Art. 1 

A.S.K.V. Particolarte is een kunstzinnig en cultureel georiënteerde studentenvereniging, gevestigd in  Amsterdam. Haar hoofddoel is om kunstzinnig en cultureel geïnteresseerde studenten te verenigen  teneinde zich samen op diverse manieren bezig te houden met cultuur en kunst. 

Algemene bepalingen 

Art. 2 

De Algemene Ledenvergadering (ALV) vindt zo vaak plaats als het bestuur en de leden dat nodig  achten, met een minimum van twee maal per jaar. De vergaderingen worden uiterlijk acht dagen van  te voren aangekondigd bij de leden. Bij deze aankondiging of in eventuele nazendingen worden in  ieder geval belangrijke agendapunten vermeld en voorzien van toelichting. De ALV’s zijn alleen  toegankelijk voor leden en inzittenden van de Raad van Toezicht en Kascommissie (indien de  inzittenden geen lid zijn, hebben zij geen stemrecht). Anderen zijn welkom op expliciete uitnodiging  van het bestuur. Zij genieten in dit geval geen stemrecht. 

Wanneer de leden dit nodig achten, zijn ook zij bevoegd om externen uit te nodigen op de ALV.  Minimaal 24 uur voor aanvang van de ALV dient dit schriftelijk bekend te worden gemaakt aan het  bestuur. Deze zending dient door minimaal 10% van de leden ondertekend te zijn. 

Art. 2a  

Indien een stemgerechtigd lid niet aanwezig kan zijn bij de ALV, kan hij/zij een ander lid machtigen  om zijn/haar stem uit te brengen. Machtigen dient minimaal 24 uur van tevoren schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan het bestuur. Leden die kandidaat staan of een voorstel aandragen op de  desbetreffende ALV, kunnen niet worden gemachtigd. Indien een lid door overmacht binnen 24 uur  voor de ALV niet kan bijwonen, kan hij/zij bij het bestuur een verzoek indienen om alsnog een ander  lid te machtigen. Het bestuur beslist en maakt haar beslissing kenbaar op de ALV. 

Art. 3 

Activiteiten zijn in principe alleen toegankelijk voor leden. Hierop kunnen uitzonderingen worden  toegelaten. Alleen leden hebben recht op korting van Particolarte op activiteiten. Tijdens de introductieperiodes zijn activiteiten voor iedereen toegankelijk en kan er ook korting worden gegeven aan niet-leden. 

Lidmaatschap 

Art. 4 

Gezien het karakter van de vereniging en de omvang van de sociëteit, kan het aantal leden van Particolarte niet meer bedragen dan 150. Wanneer Particolarte een andere sociëteit betrekt stelt de Algemene Ledenvergadering een nieuw maximum aan het ledenaantal.

Artikel 5 

1. Het verenigingsjaar loopt van 1 oktober tot en met 30 september. Tweemaal per jaar heeft  Particolarte een introductieperiode waarin nieuwe leden worden toegelaten. De eerste  introductieperiode vindt plaats van half augustus tot eind oktober. De tweede  introductieperiode vindt plaats in de maand februari, mits de ledenstop dit toelaat. Vanaf 1  februari betalen leden een halfjaar tarief.  

2. Eenieder die geen lid is heeft de mogelijkheid zich in te schrijven. Indien de ledenstop door  het aantal inschrijvingen zou worden overschreden treedt er een door het bestuur bepaalde  procedure in werking. Degene die geen lid kunnen worden als gevolg van de uitkomst van de  eerder genoemde procedure worden hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gesteld. Voor  nieuwe leden geldt dat zij zich registreren middels een inschrijfformulier bij de secretaris en  dat zij een machtiging afgeven voor het afschrijven van de contributie bij de penningmeester.  

3. Alle leden krijgen in juni bericht over het lidmaatschap van het komende verenigingsjaar. De  leden worden geacht voor 1 september aan de secretaris kenbaar te hebben gemaakt of ze  hun lidmaatschap wel of niet willen verlengen. Bij geen bericht wordt het lidmaatschap  verlengd per 1 oktober. Wanneer het lidmaatschap wordt beëindigt, wordt de  desbetreffende persoon verwijderd uit de interne communicatiekanalen van Particolarte.  Vervolgens wordt hij/zij toegevoegd aan de communicatiekanalen voor oudleden dan wel  reünisten (zie art. 5a). Wanneer het lidmaatschap wordt verlengd, wordt er naar gestreefd  om de contributie binnen twee maanden af te schrijven. Het staat een lid vrij de contributie  zelf over te maken in overleg met penningmeester.  

4. Een lid beschikt over 10 strippen (10 euro van de contributie). Strippen fungeren als extra  korting op agenda-activiteiten. Zij kunnen slechts worden gebruikt voor activiteiten van de  agendacommissie. De 10 strippen kunnen in delen, of in één keer worden ingezet. 

5. Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van hoogstens een maand. Voor  regelingen omtrent schorsing, zie statuten art. 6. 

6. Als het lid na schorsing geen gedragsverbetering toont, of als de ernst van de vergrijpen  zodanig is dat het bestuur van mening is dat het lid geen plaats meer heeft in de vereniging,  kan zij besluiten het betrokken lid uit het lidmaatschap te ontzetten (royeren). Het bestuur  stelt het betrokken lid in kennis van dit besluit met opgave van reden(en). Het lid is na  kennisgeving geschorst en is bevoegd binnen een periode van één maand in beroep te gaan  bij een ALV. Indien het lid niet in beroep gaat is het lid na de schorsing van een maand  officieel ontzet. Anderzijds, indien het lid wel in beroep gaat, moet hij/zij dit kenbaar maken  bij het bestuur en wordt er een ALV bijeengeroepen (volgende de normale procedure) door  het bestuur. In deze ALV krijgt het lid de kans zijn/haar zaak hard te maken. Hierna zal er  worden gestemd en zal het besluit tot ontzetting moeten worden genomen met tenminste  twee derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen. Het lid is dan per direct ontzet. 

Art. 5a 

Wanneer een huidig of nieuw lid voor studiedoeleinden een semester in het buitenland doorbrengt,  of wanneer een internationale student aantoonbaar slechts een half jaar in Nederland verblijft, kan  het lid gebruik maken van de buitenlandregeling.  

De buitenlandregeling houdt in dat het desbetreffende lid slechts een halfjaartarief betaalt aan de  vereniging. Het doel van deze regeling is om lidmaatschap in combinatie met uitwisselingsstudenten  en semesters in het buitenland te vergemakkelijken en vast te leggen.  

1. Voorwaarden voor een huidig lid:

a. Het lid verblijft minstens één geheel semester in het buitenland (september t/m januari,  of februari t/m juni).  

b. Het lid levert een bewijsdocument van de uitwisseling naar het buitenland aan bij de  secretaris alvorens 1 oktober (eerste semester) of 1 februari (tweede semester).  c. Tijdens zijn/haar verblijf in het buitenland blijft het lid de Newsflash ontvangen en is het  toegestaan dat hij/zij bij korte terugkeer de borrels bezoekt. Van andere activiteiten is  het lid echter uitgesloten tijdens dit semester.  

2. Voorwaarden voor een nieuw lid: 

a. Het lid verblijft aantoonbaar slechts één semester in Nederland.  

b. Het lid levert bij aanvang van het lidmaatschap een bewijsdocument van uitwisseling met i. De UvA, VU, HvA of andere erkende onderwijsinstelling in het geval van een  internationaal lid.  

ii. Een buitenlandse erkende onderwijsinstelling in het geval van een Nederlands  lid.  

c. Na afloop van het semester dan wel ingang van het halfjaar lidmaatschap/nieuw  verenigingsjaar wordt het lid direct uitgeschreven.  

d. Indien een lid na het eerste semester van het academisch jaar vooralsnog een tweede  semester wil blijven, geldt voor hem/haar nogmaals het halfjaartarief.  

Art. 6 

Naast reguliere leden, beschikt Particolarte over reünisten. Een reünist is een lid dat gedurende een  langere periode contributie heeft betaald en na omzetting naar reünistenlidmaatschap een lager  tarief betaalt om bepaalden rechten binnen de vereniging te behouden en de vereniging te steunen.  Het reünistenlidmaatschap is ingesteld met oog op retentie van (oudere) leden en het behoud van  kennis over de vereniging. 

De contributie van reünisten is lager dan die van leden. Het bedrag van de reünistencontributie  wordt vastgesteld door de ALV bij ingang van het verenigingsjaar tezamen met de bepaling van de  ledencontributie.  

1. Voorwaarden van het reünistenlidmaatschap: 

a. Een reünist dient zich te houden aan het Huishoudelijk Reglement en de statuten.  b. Een reünist dient minimaal twee en een halve termijn lidmaatschap te hebben betaald.  Mocht een verzoek tot reünistenlidmaatschap niet aan deze eis voldoen, dan beslist het  bestuur, bij uitzondering, of deze persoon in aanmerking komt voor een  

reünistenlidmaatschap.  

c. Een reünist dient geen openstaande rekeningen te hebben bij de vereniging alvorens het  starten van zijn/haar reünistenlidmaatschap.  

d. Er mag niet meer dan drie jaar zitten tussen uitschrijving als lid en inschrijving als reünist.

2. Inhoud van het reünistenlidmaatschap: 

a. Een reünist mag bij alle borrels aanwezig zijn, behalve wanneer er een ALV plaatsvind  (voor uitzonderingen zie art. 2).  

b. Een reünist ontvangt de Newsflash.  

c. Een reünist ontvangt een Ijskast op de borrel, mits er genoeg over zijn voor de leden. 

d. Een reünist mag per verenigingsjaar één zelfstandige PROP-act doen (m.u.v. een  lustrumPROP) en mag indien gevraagd regulieren leden begeleiden tijdens hun act. 

e. Het staat een reünist vrij om op eigen gelegenheid deel te nemen aan agenda activiteiten en het Buitenlandweekend. Dit houdt in dat de reünist geen agendakorting  ontvangt en dat eventuele toeschouwers- of verblijfplaatsen e.d. niet door de vereniging  verzorgd worden. 

f. Een reünist wordt toegevoegd aan een chatgroep voor reünisten, waar hij/zij op de  hoogte wordt gesteld van activiteiten die open staan voor reünisten. Reünisten  behouden hun lidmaatschap van de Facebookgroep.  

g. Een reünist behoudt toegang tot de ledenomgeving.  

3. Beperkingen van het reünistenlidmaatschap 

a. Een reünist is uitgesloten van de ALV, mits er een expliciete uitnodiging is uitgegaan van  het huidige bestuur. Indien een reünist is uitgenodigd op een ALV, heeft hij of zij geen  stemrecht.  

b. Een reünist is uitgesloten van deelname aan de PIS (met uitzondering van een lustrumPIS  indien de reünist tijdens zijn/haar lidmaatschap gewonnen heeft): hij/zij mag geen PIS act opvoeren en is uitgesloten van de band, tenzij er een tekort aan bandleden is.  

c. Een reünist is uitgesloten van workshops, tenzij deze plaatsvinden in de vastgestelde  introductieperiodes.  

d. Een reünist ontvangt geen strippen. 

e. Een reünist is uitgesloten van de introductieweekenden (september en februari).  f. Een reünist mag niet toetereden tot commissies met uitzondering van de kascommissie en de lustrumcommissie.  

Bestuur 

Art. 7 

Het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester, een algemeen  bestuurslid en een barhoofd. Deze zorgen voor het dagelijks bestuur van Particolarte, alsmede de  lange termijn planning. Aan het begin van het verenigingsjaar maakt het bestuur een taakverdeling,  waarbij het karakter van de verschillende bestuursfuncties een leidraad is. Onder de te verdelen  taken valt onder andere die van bedrijfshulpverlener. In oktober wordt aan de leden duidelijk  gemaakt welk bestuurslid voor welke zaken aanspreekbaar zal zijn. 

Hiernaast zijn er twee ruimtebeheerders als bestuursleden ingeschreven bij de Kamer van  Koophandel, en als leidinggevenden op de drank- en horecavergunning. Deze ruimtebeheerders  voldoen aan hun taak door wanneer noodzakelijk aanwezig te zijn op borrels of evenementen. Alle  ruimtebeheerders zijn in het bezit van een sociale hygiëne diploma. Ruimtebeheerders worden  aangewezen door het dagelijks bestuur en kunnen maximaal drie jaar in functie blijven. 

Commissies 

Art. 8 

De commissies van Particolarte zijn onder te verdelen in vaste commissies en tijdelijke commissies of  projecten. Het hoofd en de leden van de commissies worden per verenigingsjaar opnieuw vastgesteld.  

De aanstelling van elk hoofd wordt geregeld door het nieuwe bestuur, tenzij in de art. 7a en 7b  anders is aangegeven. Het nieuwe bestuur is verantwoordelijk voor het contact tussen het oude en  het nieuwe commissiehoofd, zodat de overdracht succesvol verloopt en het nieuwe hoofd voldoende  op de hoogte is van de gang van zaken binnen de commissie. Het hoofd is door het jaar heen  bevoegd om, in overleg met het bestuur, de maatregelen te nemen die hij/zij nodig acht om de  commissie goed te laten lopen. Het bestuur is uiteindelijk de eindverantwoordelijke instantie voor  alle commissies.  

Minstens driemaal per jaar worden alle commissies geëvalueerd in een bijeenkomst van  commissiehoofden en bestuur.

Art. 8a 

De volgende commissies behoren in ieder geval tot de vaste commissies van Particolarte: de  agendacommissie, de feestcommissie, de barcommissie, de kookcommissie, de redactie van het  vereningingsblad, de oud-ledencommissie, de webcommissie, de kascommissie en de Raad van  Toezicht. Deze kunnen worden aangevuld met zoveel commissies als wenselijk wordt geacht. Deze  commissies starten tegelijk met het verenigingsjaar. 

1. De agendacommissie is voor het merendeel gericht op een passieve beleving van kunst en  cultuur. De commissie stelt maandelijks een gevarieerde culturele agenda samen die aan de  leden bekend wordt gemaakt. De commissie beslist, zo nodig in overleg met het bestuur,  over de uitgaven van de aan haar toegekende subsidie. Tevens beheert het agendahoofd de  strippen. 

2. De feestcommissie organiseert gedurende het jaar minstens één keer per twee maanden een  evenement. De data worden in overleg met het bestuur vastgesteld. In samenwerking met  de jaarboekcommissie verzorgt de feestcommissie de jaarafsluiting. 

3. De barcommissie staat onder leiding van het door de Algemene Leden Vergadering verkozen  barhoofd, dat officieel ook deel is van het dagelijks bestuur. De commissie draagt zorg voor:  het verschaffen van consumpties, het toezicht op de algemene gang van zaken op een  borrelavond, de sociëteitsregels zoals gesteld in art. 12 en 13 en het in acht nemen daarvan  door de aanwezige leden, en de drank in- en verkoop (dit laatste geldt in het bijzonder voor  het cie-hoofd). 

4. De kookcommissie verzorgt het wekelijkse diner dat voor de aanvang van de borrel  plaatsvindt. Tevens draagt de kookcie in overleg met het bestuur zorg voor speciale  gelegenheden, zoals het kerstdiner. 

5. De redactie van het verenigingsblad wordt geleid door een door de ALV verkozen  hoofdredacteur. De redactie heeft als taak het maandelijks verzorgen van een reguliere  editie van het verenigingsblad, alsmede het in samenwerking met het bestuur verzorgen van  speciale edities, zoals voor donateurs. Het verenigingsblad dient minstens drie keer per jaar  (eens per kwartaal, met uitzondering van de zomer) te verschijnen. In samenwerking met de  Newsflash houdt de Ijskast de vereniging op de hoogte het verloop van en organisatie van  toekomstige activiteiten. 

6. De oudledencommissie onderhoudt in samenwerking met de secretaris het contact met de  alumni van de vereniging. Zij organiseert evenementen, zoals een oudledenborrel, en let op  de belangen van en het contact met oud-leden in het algemeen.  

7. De webcommissie draagt zorg voor de website van Particolarte, en houdt daarnaast  informatie over de vereniging via andere digitale bronnen in de gaten. Hiervoor houdt zij  nauw contact met de leden, de commissies en het bestuur. Digitale informatie en  persoonsgegevens dienen door de webcommissie te worden gehandhaafd conform de door  Particolarte opgestelde privacy-overeenkomst. 

8. Voor de details omtrent de kascommissie, zie art. 10a van het HR en art. 11 lid 2 & 3 van de  Statuten. 

9. Voor details omtrent de raad van toezicht zie art. 10b van het HR. 

Art. 8b 

De volgende commissies behoren in ieder geval tot de tijdelijke commissies of projecten van  Particolarte: de weekendcommissies, de reiscommissie, de openpodiumcommissie, de  songfestivalcommissie, de jaarboekcommissie, de introductiecommissie en de lustrumcommissie.  Deze commissies bestaan enkel zolang het betreffende project en de voorbereiding daarvan duurt.  Het bestuur is verantwoordelijk voor een tijdige benoeming van het hoofd.

1. Het uitgangspunt is dat er elk verenigingsjaar minstens twee weekenden worden  georganiseerd, waarvan twee introductieweekenden in de maanden september/oktober en  februari/maart. Elk weekend heeft zijn eigen hoofd en commissie. Het bestuur is  verantwoordelijk voor het vinden en regelen van de locaties voor de introductieweekenden. 

2. De Reiscommissie organiseert minstens één weekend naar het buitenland. Het staat de  reiscommissie vrij om meerdere activiteiten te organiseren zoals kerstmarkt- en  kampeerweekend. De Reiscommissie is zelf verantwoordelijk voor het vinden van  accommodatie en het regelen van vervoer. 

3. De songfestivalcommissie organiseert een songfestival waar leden zelf gekozen nummers  zingen; zij worden hierbij begeleid door een band die ook uit leden bestaat. Het bestuur is  verantwoordelijk voor het vinden en regelen van een locatie en repetitieruimtes. 

4. De openpodiumcommissie organiseert een rondreizend open podium voor Particolarteleden  dat driemaal per jaar plaatsvindt op steeds wisselende locaties en ruimte biedt voor alle  mogelijk podiumacts. Ook zijn zij verantwoordelijk voor de promotie en kaartverkoop. De  verkoopprijs van de kaartjes wordt in overleg met het bestuur vastgesteld. Het bestuur is  

verantwoordelijk voor het vinden en regelen van een steeds wisselende locatie. 5. De jaarboekcommissie maakt elk jaar een jaarboek over het verenigingsjaar. Dit jaarboek  wordt naar streven eind juni gepresenteerd. 

6. De introductiecommissie is in nauwe samenwerking met het bestuur verantwoordelijk voor  het verloop van de introductieperiodes en de ledenwerving. De introductieperiode omhelst  de introductieweken van de universiteiten en hogescholen, gepaard met Particolarte’s eigen  introductiemaanden. Zowel het huidige dagelijks bestuur als het aankomende (wanneer zij  bekend zijn) wordt geacht deel te nemen aan deze commissie. 

7. De lustrumcommissie is in samenwerking met het bestuur verantwoordelijk voor de viering  van het vijfjaarlijkse lustrum en alle daarmee samenhangende activiteiten. Ook reünisten en  oudleden mogen aan deze commissie deelnemen.  

Art. 8c 

De projectenpot is in het leven geroepen voor ideeën die niet onder te brengen zijn in een huidige  commissie. Een projectenpot-idee moet: 

1. Één van de volgende doelen ondersteunen: 

a. Het besteden van aandacht aan de kunsten, in de breedste zin van het woord. b. Het versterken van de banden tussen de leden van Particolarte. 

c. Het versterken van de banden tussen Particolarte en haar zusterverenigingen  (Prometheus Leiden en Viakunst Utrecht) of broederverenigingen (de KRATHP verenigingen: Cyclades, Liber en GSVA).  

2. Binnen het budget vallen van de projectenpot, zoals vastgesteld door de penningmeester op  de ALV. Hierbij geldt de volgende voorwaarde: 

a. Een project dat meer kost dan 2/3 van het projectenpotbudget moet eerst worden  goedgekeurd door de ALV, voordat het door het bestuur mag worden goedgekeurd. b. Een project dat minder kost dan 2/3 van het projectenpotbudget kan meteen door  het bestuur worden goedgekeurd.  

3. Totdat het project daadwerkelijk wordt uitgevoerd, kan er bezwaar worden gemaakt bij het  bestuur. Het is de taak van het bestuur om het projectenpot-idee uitvoerig te promoten. 

Verkiezingen en bestuursoverdracht 

Art. 9 

Jaarlijks vinden in juni de verkiezingen plaats tijdens de ALV. De kandidaten voor de volgende  functies moeten in deze ALV worden goedgekeurd: het dagelijks bestuur, het barhoofd en de  hoofdredacteur van het verenigingsblad. De deadline voor de kandidaatstelling dient minimaal twee  weken voor de ALV te worden gesteld. Minstens acht dagen voor de verkiezingen ontvangen alle  leden informatie over de kandidaten. Het staat de bestuurskandidaten vrij de wijze van campagne te  bepalen onder de voorwaarde dat deze respectvol gebeurt. Het staat tevens het zittende bestuur vrij  de verkiezingsstrijd te promoten op een manier die haar geschikt lijkt. 

Tijdens de ALV worden de kandidaten één voor één voorgesteld en krijgen zij spreektijd. Hiernaast is  er gelegenheid voor de zittende dagelijkse bestuursleden en de betreffende commissiehoofden hun  eigen kandidaat-opvolgers vragen en opdrachten voor te leggen. Ook leden krijgen de mogelijkheid  

tot het stellen van vragen. Over elke functie wordt afzonderlijk gestemd. Het staat de kandidaten zich  vrij zich voor of tijdens de verkiezingen terug te trekken. Over details omtrent het stemmen, zie art.  13 van de Statuten. 

Art. 10 

De officieuze bestuursoverdracht vindt elk jaar plaats rond 1 oktober. De kennisoverdracht van oud  naar nieuw bestuur dient echter meteen na de verkiezingen een aanvang te nemen en dient in begin  september zo goed als voltooid te zijn. Het oude bestuur presenteert zo snel mogelijk na het eind  van het verenigingsjaar tijdens een ALV hun jaarverslag en afrekening. Aan deze ALV leggen zij  verantwoording af van het gevoerde bestuur van het afgelopen verenigingsjaar. Goedkeuring door  de ALV van de afrekening, het jaarverslag en de verantwoording leidt tot decharge van het oude  bestuur. Zie art. 11 van de Statuten. 

Art. 11 

Ten alle tijden bestaat er een Kascommissie bestaande uit minimaal twee leden. Zij controleren de  boeken van het verenigingsjaar tijdens de halfjaarlijkse kascontrole in februari en de eindcontrole  van de afrekening in september en oktober. Tijdens de ALV waarin het oude bestuur deze afrekening  presenteert, doen zij hiervan verslag en geven zij de ALV advies omtrent het dechargeren van het  oude bestuur.  

Een nieuw kascommissielid wordt als voorstel aangedragen op de ALV door het bestuur. In lijn met  de statuten wordt over deze persoon gestemd via stembriefjes. Een inzittende van de kascommissie  mag lid blijven van de commissie tot hij/zij ontslag neemt of ontslagen door de ALV. Zodoende hoeft  de kascommissie niet jaarlijks aangesteld te worden. De rechten van de Kascommissie zijn gegrond in  Artikel 11, punt 2 en 3, in de statuten. 

Art. 12 

Een raad van toezicht moet verkozen worden door de leden op een ALV van het verenigingsjaar. 1. De raad van toezicht bestaat uit minimaal twee en maximaal drie leden. Minimaal één van de  leden van de raad van toezicht is een oud-bestuurslid uit een bestuursjaar minimaal twee  jaar voor het huidige bestuursjaar. Als deze kandidaat niet onder de leden te vinden is, wordt  hiervoor gekeken naar kandidaten in het oud-ledenbestand. Daarnaast is minimaal één van  de leden van de raad van toezicht actief lid van de vereniging.  

2. Leden van het huidige en voorgaande bestuur, alsmede leden van de kascommissie, worden  van deelname van de raad van toezicht uitgesloten. 

3. De raad van toezicht voorziet het bestuur van gevraagd en ongevraagd advies gedurende het  bestuursjaar en controleert de naleving van de regels en procedures omtrent de ALV.  4. Het bestuur en de Raad van Toezicht komen minstens twee keer per jaar samen om de  ervaring van het bestuursjaar zowel persoonlijk als professioneel te evalueren. 

Financiën 

Art. 13 

Door leden of commissiehoofden gemaakte kosten ten gunste van de vereniging kunnen op vertoon  van het bonnetje worden gedeclareerd bij de Penningmeester. Bij voorkeur geschiedt dit via het  formulier in de digitale ledenomgeving. Een declaratie moet aan de volgende eisen voldoen: 

1. De kosten zijn nodig voor een activiteit of in het belang van de vereniging. De aankoop is  overlegd met het desbetreffende commissiehoofd of het bestuur.  

2. Het bonnetje wordt binnen drie maanden na afgifte ingediend bij de penningmeester. 3. Het bonnetje verkeert in goed leesbare staat en verschaft informatie over de producten en  prijs van de producten afzonderlijk. 

4. De penningmeester dient een gedeclareerde bon binnen een maand terug te storten op de  rekening van het desbetreffende lid.  

Sociëteit 

Art. 14 

In de sociëteit gelden verschillende regels, welke over het algemeen de regels van de  sociëteitsbeheerder volgen. 

1. De volgende regels zijn gesteld om geluidsoverlast te voorkomen.  

a. Vanaf 23.00 uur moet de buitendeur in het slot vallen. 

b. De tussendeur mag nooit voor langere tijd worden opengezet.  

c. Buiten, voor de deur, mag niet gestaan of rondgehangen worden. Arriveren of  weggaan dient zo snel en geruisloos mogelijk te gebeuren. 

d. Geen live muziek in de borrelruimte, geen gezang na 23.00 uur. 

e. In de sociëteit mag niet gerookt worden.  

2. Er mag geen drank of glaswerk meegenomen worden naar buiten. 

3. Er dient altijd een ruimtebeheerder aanwezig te zijn bij het openen en sluiten. Het openen  geschiedt na 18.00, het sluiten om uiterlijk 4.00 uur. Niemand sluit alleen. 

4. Alle drank dient af te worden genomen via de sociëteitsbeheerder. 

5. Alleen leden die bardienst hebben bevinden zich achter de bar. Alleen zij bedienen de  muziekinstallatie. Het barpersoneel staat ook klagers en overtreders van de regels te woord  en beslist, in samenwerking met eventuele aanwezige bestuursleden, over het te nemen  beleid bij onregelmatigheden. Indien er geen bestuursleden aanwezig zijn, worden zij door  het barpersoneel zo snel mogelijk telefonisch op de hoogte gesteld van eventuele  onregelmatigheden en de maatregelen die in reactie hierop getroffen zijn. 

6. Dienstdoende ambtenaren worden door een ruimtebeheerder ontvangen en te woord  gestaan. Is er geen ruimtebeheerder aanwezig, dan valt deze taak toe aan een bestuurslid. In  het geval dat er ook geen bestuursleden aanwezig zijn, is het barpersoneel verantwoordelijk  voor het te woord staan van deze personen. Het barpersoneel kan indien nodig een  ruimtebeheerder oproepen tot aanwezigheid. 

7. Schade en boetes tijdens of vanwege de borrel worden zo mogelijk direct op de veroorzaker  hiervan verhaald. Bij overtredingen bestaat verder de mogelijkheid voor het barpersoneel 

om de betreffende persoon de verdere avond de toegang te ontzeggen, en voor het bestuur  om de betreffende persoon te waarschuwen, schorsen of royeren. Het precieze beleid  hieromtrent wordt door het bestuur vastgesteld. Zie voor meer details art. 6 en 7 van de  Statuten.  

8. Het gebruik van soft- en harddrugs, met uitzondering van alcohol, is niet toegestaan in de  Krater. De overtreder kan gestraft worden met een schorsing of royement en alle eventuele  schade wordt op de overtreder verhaald. 

9. Aan het einde van de borrelavond dient de keuken, bar en de rest van de sociëteit  opgeruimd en schoon achtergelaten te worden. Het barpersoneel is hier verantwoordelijk  voor. 

10. Voor het doorgeven van klachten en suggesties wordt door het bestuur contact opgenomen  met de voorzitter van de sociëteitsbeheerder. Eventuele slechte schoonmaak of vernielingen,  geconstateerd bij binnenkomst, worden door kook- en barpersoneel aan het bestuur  doorgegeven. 

11. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor wat er in de sociëteit gebeurt. 

Art. 15 

Niet-leden kunnen door leden geïntroduceerd worden op de borrels. Het lid dat introducé(e)s  meeneemt is voor eventueel wangedrag van vernoemden verantwoordelijk. Introducé(e)s mogen  geen regelmatige bezoekers van de borrels worden. Wanneer dit het geval is, is ter beoordeling van  het bestuur en het barhoofd. Het bestuur en het barhoofd kunnen niet-leden te allen tijde de  toegang tot de sociëteit weigeren en ontzeggen. 

Introducé(e)s kunnen drie keer per verenigingsjaar (met uitzondering van de introductieperioden en  zomerperiode (juli en augustus)) vrijblijvend de borrels bezoeken. Na de derde borrel worden  Introducé(e)s geacht zich in te schrijven. 

Deze versie van het huishoudelijk reglement is ingestemd op de ALV van 24 juni 2019 en is voor het  eerst in deze hoedanigheid besproken tijdens de ALV van 29 april 2019. 

Privacy Voorwaarden

Welke gegevens slaan we op na inschrijving? 

Bij de inschrijving van een lid worden de volgende gegevens gevraagd: 

 • NAW-gegevens 
 • Geboortedatum 
 • E-mailadres en Gmail 
 • Telefoonnummer 
 • Evt. noodtelefoonnummer 
 • Studie, instelling en studentnummer 
 • Inschrijfdatum 
 • IBAN 

Deze gegevens zijn noodzakelijk voor onze administratie. 

Hiernaast worden er ook bepaalde gegevens opgeslagen waarvoor eerst toestemming wordt gevraagd. Voorbeelden hiervan zijn eventuele voedsel wensen, allergieën of beperkingen die van invloed zijn op de vereniging. Omdat dit medische informatie is moet hier apart toestemming voor gegeven worden. 

Bij de activiteiten die worden georganiseerd kunnen beeld- en geluidsopnamen worden gemaakt. Bij inschrijving wordt dan ook gevraagd of er toestemming wordt gegeven aan Particolarte om beeldmateriaal waarop een lid herkenbaar in beeld staat te publiceren. Het recht om beeldmateriaal te laten verwijderen wordt hierbij altijd behouden. 

Via het activiteitensysteem ‘Kiwi’ slaan we op voor welke activiteiten je je hebt aangemeld in een jaar en of je aanwezig was. Zo kunnen we meer inzicht krijgen in het verloop van opkomst bij specifieke soorten activiteiten. 

Daarnaast kunnen er extra persoonsgegevens verwerkt worden na een aanmelding bij een activiteit of commissie door middel van enquêtes. Zo kan er voor een buitenlandse reis gevraagd worden om het BSN op te geven, of kan beschikbaarheid worden gevraagd voor de roostering van bardiensten. Deze informatie zal binnen twee weken na de desbetreffende activiteit verwijderd worden.

Wat wordt er met deze gegevens gedaan? 

Ten eerste worden je gegevens gebruikt voor verschillende verplichtingen, zoals het bijhouden van financiën of ter administratie voor de belastingdienst. Hiertoe behoren ook de transactiegegevens verzameld over de loop van het lidmaatschap. Deze taak wordt voornamelijk door de penningmeester uitgevoerd. Ook moeten wij aan kunnen geven hoe veel van onze leden student zijn en welke hiervan studeren aan Amsterdamse onderwijsinstellingen. 

Daarnaast worden de gegevens die worden opgeslagen bij inschrijving, gebruikt voor interne communicatie met de leden. Zo wordt het e-mailadres gebruikt om de leden op de hoogte te stellen van belangrijke evenementen zoals ALV’s, toegang te geven tot de ledenomgeving en worden er wekelijkse nieuwsbrieven gestuurd. Het opgegeven telefoonnummer wordt gebruikt om leden toe te voegen aan verschillende WhatsApp groepen waarin mededelingen worden geplaatst of leden onderling contact kunnen zoeken. Deze informatie wordt door de secretaris verwerkt. 

Je persoonsgegevens, zoals je naam of e-mailadres, kunnen ook gebruikt worden bij aanmelding voor activiteiten. Zo kan er een informatie mail gestuurd worden, of kun je in een groepsgesprek geplaatst worden. Voor het bijhouden van opkomst bij activiteiten worden aanmeldingen en opkomst van leden opgeslagen, zodat later het succes van de activiteiten kan worden vergeleken.

Wie kan deze gegevens inzien? 

De privacy van onze leden wordt op de eerste plaats gezet, en hun gegevens zullen niet onnodig worden doorgespeeld naar derde partijen. Het enige moment dat er wel gegevens worden doorgegeven, is wanneer er een activiteit wordt georganiseerd met één of meerdere derde partijen. Deze partijen zullen van tevoren worden vermeld en deze partijen moeten zich aan dezelfde privacyregels houden als die bij Particolarte worden gebruikt. 

Voor eigen leden binnen de vereniging is een beperkt deel van de persoonsgegevens van de medeleden beschikbaar in de online omgeving. Hieronder valt de voornaam, achternaam, huidige en voorgaande functies binnen de vereniging. Het bestuur ziet er op toe dat er zorgvuldig met deze gegevens wordt omgegaan. 

Binnen Particolarte is het zittende bestuur verantwoordelijk voor het behouden van privacy over jouw gegevens. Je kan dan ook bij hen terecht voor vragen of problemen. Daarnaast heeft het bestuur het recht om andere leden toegang te geven tot jouw persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld

in het geval van dieetwensen voor de kookcommissie. Leden of commissies mogen dan ook, in overleg met het bestuur, persoonsgegevens verzamelen voor activiteiten. Ook in dit geval is het bestuur verantwoordelijk voor het correct en veilig omgaan met persoonsgegevens. 

Er wordt gebruik gemaakt van de volgende externe services, voorzien van wettelijk verplichte beveiliging : 

 • Google Drive 
 • Cloud 86 
 • IBANC 
 • ING 
 • Mailchimp 

Mocht er een lek plaatsvinden bij een van deze services worden de leden hier binnen 48 uur na bekendmaking van het lek van op de hoogte gesteld. Als er vragen zijn over de privacy of beveiliging van de persoonsgegevens kan er contact opgenomen worden met het zittende bestuur. 

Wat gebeurt er met je gegevens na uitschrijving? 

Reünisten 

Indien je reünist wordt behouden we alle gegevens, maar deze zijn niet meer voor leden te zien in de ledenlijst. Het bestuur heeft nog wel toegang tot alle gegevens. De bank en de belastingdienst hebben toegang tot je IBAN, machtigingsformulieren en transactiegegevens. 

Oud-leden 

Bij uitschrijving verwijderen we al je gegevens uit de online ledenlijst behalve:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • In- en uitschrijfdatum
 • Welke functies je hebt bekleed
 • IBAN
 • Machtigingsformulieren
 • Transactiegegevens die we verplicht moeten bewaren.

Deze transactiegegevens zijn wij verplicht 7 jaar te bewaren. Verder registreren we ook je uitschrijfdatum. Deze gegevens zijn vanaf het moment van uitschrijving ook enkel nog door het bestuur, de bank en de belastingdienst in te zien.

We bewaren je gegevens op papier nog tot drie jaar na uitschrijving, behalve de transactiegegevens en gegevens die nodig zijn om een factuur te sturen. Deze worden langer behouden indien er nog schulden openstaan aan de vereniging. Zodra deze schulden zijn afbetaald en het termijn van 3 jaar is verstreken zullen ook deze gegevens op papier verwijderd worden. 

Welke gegevens slaan we op van donateurs? 

Bij de inschrijving van een nieuwe donateur worden de volgende gegevens verzameld: 

 • NAW-gegevens 
 • E-mailadres 
 • Geboortedatum 
 • Transactiegegevens van betalingen 
 • Datum ingang donateurschap 
 • Bedrag en frequentie van donatie 

Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het doorvoeren van het donateurschap. Over de loop van het donateurschap wordt dan ook bijgehouden welke bedragen zijn gedoneerd, en op welke data deze incasso’s zijn voldaan. 

Wat wordt er met deze gegevens gedaan? 

Deze gegevens worden gebruikt voor verschillende verplichtingen, zoals het bijhouden van financiën of ter administratie voor de belastingdienst. De penningmeester gebruikt deze data ook om aan de vereniging te verantwoorden welk deel van de inkomsten geschonken is door donateurs. 

Verder worden de persoonsgegevens gebruikt om de communicatie met onze donateurs te onderhouden. Zo wordt het e-mailadres gebruikt om de donateurs op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen de vereniging en deze ieder jaar een gift aan te bieden. Deze data wordt door de secretaris verwerkt.

Wie kan deze gegevens inzien? 

De persoonsgegevens van onze donateurs worden uitsluitend gebruikt door het bestuur ter onderhoud van de relaties met donateurs en door de kascommissie bij controle Ze worden in geen geval gedeeld met derde partijen. Het zittende bestuur is dan ook verantwoordelijk voor het behouden van de privacy over jou gegevens. Het staat de donateurs dan ook vrij om contact te zoeken voor vragen of problemen. 

Ook de persoonsgegevens van de donateurs worden opgeslagen op externe services, voorzien van de wettelijk verplichte beveiliging. Mocht er een lek plaatsvinden bij een van deze services worden de donateurs hier binnen 48 uur na bekendmaking van het lek van op de hoogte gesteld. Als er vragen zijn over de privacy of beveiliging van de persoonsgegevens kan er contact opgenomen worden met het zittende bestuur. 

Hoe kan ik mijn gegevens inzien of laten verwijderen? 

Je kan ten alle tijden mailen naar secretaris@particolarte.nl als je jouw gegevens wil inzien of wil laten verwijderen. Dit zal dan binnen twee weken gebeuren. Als je nog lid bent en al je gegevens wilt laten verwijderen, zijn wij genoodzaakt om je uit te schrijven omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor het functioneren van de vereniging. Verder kunnen we alleen gegevens verwijderen die we niet verplicht zijn om te bewaren. Deze gegevens zullen we verwijderen zodra dat is toegestaan. Je kan ook ten alle tijden mailen indien je wilt dat je gegevens niet langer zichtbaar zijn in de ledenlijst voor andere leden. 

Hoe stellen we je op de hoogte van wijzigingen in de privacyvoorwaarden? 

Indien we deze privacyvoorwaarden wijzigen, krijg je minstens twee weken van tevoren bericht van ons. In dit bericht geven we een samenvatting van de wijzigingen. Mocht je nog vragen hebben, dan kan je altijd contact met ons opnemen. 

Bij bezwaar tegen de wijzigingen kan contact worden opgenomen met het bestuur om de mogelijkheden te overleggen. Als je niet akkoord gaat met de wijzigingen, kun je er voor kiezen om je je gegevens laten verwijderen. Indien je na het ingaan van de nieuwe privacyvoorwaarden dit niet hebt gedaan, stem je in met de nieuwe versie van de privacyvoorwaarden.